Obnova zámku

Zámek v Hořovicích díky nevhodnému využívání po druhé světové válce utrpěl značné škody. Prudce se také zhoršil technický stav budovy, který byl špatný již za dob posledních šlechtických majitelů. Objekt se podařilo zachránit generální rekonstrukcí v 80. letech. Opravy však nebyly nikdy zcela dokončeny, některé byly poplatné své době, některé limitovány dostupným materiálem a technologiemi. Významné finanční prostředky směřovaly do obnovy zámku také v posledních letech - podařilo se opravit všechny střechy na budově zámku, většinu jeho fasád, dokončit obnovu prezentovaných interiérů a revitalizovat zámecké park. Přesto některé části zámku zůstávají ve velmi špatném stavu. V současnosti máme projekčně připravenou opravu havárie na kovových oploceních obou čestných dvorů, počítáme s restaurováním kovaných vrat Sluneční brány včetně obnovy zlacení v původním rozsahu, projekčně je rovněž připraven k rekonstrukci dům u Sluneční brány včetně revitalizace jeho okolí a v neposlední řadě je hotov projekt na obnovu lednice v zámeckém parku. Dále nás čeká náročná oprava domu čp. 23 mezi novým a starým zámkem a dokončení obnovy kočárovny. V plánu toho máme ale samozřejmě mnohem více!

Uskutečněné akce:

2021

 • Pokračování opravy schodišťové haly - obnova iluzivního mramorování
 • Oprava dvou stran fasády na kočárovně
 • Výstavba nové okružní cesty kolem bazénu v parku
 • Pokračování opravy ohradní zdi
 • Dokončení opravy druhého patra severní věže
 • Oprava oken na hlavní budově a východním křídle

2020

 • Oprava ohradní zdi v zásobní zahradě
 • Obnova bazénu v zámeckém parku
 • Vyčištění odpadu v bývalé lednice v zámeckém parku (70 kontejnerů) včetně vybudování stavebního zastřešení
 • Oprava druhého patra severní věže - vybudování nového sociálního zařízení
 • Oprava fasády na průčelí zámku do parku včetně položení repliky původního chodníčku
 • Celková oprava zámecké kaple
 • Oprava omítek a výmalba vstupního vestibulu a chodeb v přízemí
 • Rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance
 • Oprava sociálního zařízení pro návštěvníky
 • Oprava fasády na západním křídle (do ulice)
 • Dokončení výsadeb v botanické zahradě
 • Oprava oken v hlavním sále, červeném salónu a v severní věži

2019

 • Čištění balustrády na hlavním schodišti
 • Úprava prostranství před domem u Sluneční brány
 • Dokončení opravy vrat v kočárovně
 • Obnova historických vchodových dveří na jižním průčelí

2018

 • Zpřístupnění nové interiérové instalace Reprezentační prostory
 • Instalace a prezentace výstavy k 100. výročí roku 1918: Internační tábor i důstojníky z italské fronty na zámku v Hořovicích
 • Pokračování v obnově výsadeb v botanické zahradě
 • Oprava historických kotelen pod hlavním schodištěm
 • Oprava dlažby v hlavním schodišti
 • Rozkrytí a oprava odvětrávacích kanálků na čestném dvoře
 • Oprava historické kotelny v jižním křídle a její úprava na depozitář
 • Oprava pokladny 
 • Instalace automatických závlah v parku
 • Pokračování v obnově vrat kočárovny

2017

 • Dokončovací stavební práce na opravě střech - hlavní budova, oprava sálu ve věži
 • Restaurování barokní fresky nad schodištěm a stropu Hlavního sálu včetně nové výmalby
 • Zahájení opravy druhého patra severní věže - nová elektroinstalace, bourací práce ve starém sociálním zařízení
 • Instalace nové prohlídkové trasy v západním křídle a hlavní budově

2016

 • Generální oprava střech - pokračování opravy střechy na hlavní budově, statické zajištění stropu Hlavního sálu, oprava balkonů na hlavní budově, oprava střechy na severní věži
 • Oprava okapového chodníku u západního křídla po havárii vody
 • Kácení stromů narušujících statiku hospodářské budovy a likvidace staré deponie stavebního materiálu za kočárovnou
 • Oprava interiéru západního křídla - lakýrnické práce a fládrování, oprava elektroinstalace, tapetování, malování, oprava podlah
 • Likvidace masivních škod po kroupách

2015

 • Generální oprava střech - oprava střechy a stropních konstrukcí nad druhým patrem hlavní budovy
 • Opravy v hospodářském dvoře - likvidace starých deponií stavebního materiálu, oprava ohradní zdi, revize a oprava odvlhčovacích kanálků podél zámku, založení nových trávníků, nová úprava parkoviště včetně nové výsadby, vysypání cest
 • Odkup a revitalizace tzv. horního hospodářského dvora
 • Provedení nových výsadeb trvalkových záhonů v botanické zahradě
 • Statické zajištění a oprava opěrného pilíře ohradní zdi
 • Zahájení opravy kočárovny - výměna prvních vrat 
 • Oprava oken v západním křídle
 • Restaurování pomníku Friedricha Wilhelma, kurfiřta von Hessen-Kassel v parku

2014

 • Zahájení generální opravy střech, I. etapa střecha na západním křídle
 • Oprava fasády západního křídla
 • Oprava fasády zámku v hospodářském dvoře
 • Oprava fasády na arkádě severního křídla
 • Restaurování štukových dekorací na fasádě hlavní budovy
 • Restaurování váz na atice hlavního schodiště
 • Oprava zázemí pro průvodce

2013

 • Oprava fasády dvorní arkády severního křídla
 • Oprava vstupních exteriérů předního čestného dvora
 • Fasády v přízemí křídel
 • Restaurování portálu, hesenských lvů na bráně, oprava cest a osazení replik původních rokokových luceren
 • Obnova altánu v anglické zahradě
 • Obnova vodárny v anglické zahradě
 • Odstranění zatékání na zahradním schodišti

2012

 • Obnova pilířů čestného dvora
 • Oprava fasády u hlavního vstupu
 • Oprava oken severního křídla
 • Oprava litinových zábradlí
 • Úprava bývalého sociálního zařízení na zimoviště květin
 • Oprava dlažby v koupelně
 • Zmlazení živých plotů na nádvoří
 • Oprava páteřní cesty v anglickém parku

2011

 • Na základě expozičního plánu byla v zimě nahrazena dlouhodobá výstava umělecké litiny expozicí služebnictva
 • Na jarní měsíce byly naplánovány drobné opravy dožilých omítek
 • Obnova parku pokračovala revitalizací habrové aleje a novou úpravou parteru anglické zahrady

2010

 • V lednu a únoru probíhala oprava salonků v severním křídle.
 • Obnovy se dočkala dožilá elektroinstalace i výmalba.
 • Zrenovovány byly dva salonky určené jako zázemí pro svatební obřady a sakristie.
 • Zmodernizováno bylo i sociální zařízení s kuchyňkou za sakristií. Práce podobného rozsahu byly provedeny i v Italské a Lovecké chodbě v hlavní budově.
 • Zásadní stavební akcí roku 2010 bylo dokončení opravy střechy severního křídla z PZAD. Přes všechny problémy se podařilo celou akci dokončit. Do příštích let zůstává úkol dokončit opravu fasády a přízemí křídla.
 • Během letních měsíců byla provedena oprava dvou komínů na hlavní budově
 • Během roku se intenzivně pracovalo na zklidnění a vylepšení tváře hospodářského dvora. Nevyhovující parkoviště při zámku, které způsobovalo zadržování vody u zámku bylo přesunuto k ohradní zdi, opraven byl odvhlčovací kanál u vchodu do dvora, odklidil se stavební materiál u kočárovny a po šedesáti letech se opět rozsvítily litinové lucerny na fasádě.
 • V červnu se nové výmalby dočkaly poslední chodby v přízemí hlavní budovy
 • Nejvýznamnější restaurátorskou akcí bylo restaurování sochařské a stavební části Sluneční brány v zámeckém parku
 • Restaurováním štukové výzdoby kolem krbu byla dokončena oprava oválné knihovny na I. prohlídkovém okruhu
 • V zámeckém parku byla během zimy provedena probírka nemocných stromů a náletů, celkem muselo být odstraněno 18 ks stromů. Na podzim byl obnoven pivoňkový záhon v anglické části parku. Největší akcí byl odborný zmlazovací řez na habrech ve staré aleji.

2009

 • Před zahájením nové sezóny prošly opravou a památkovou obnovou vstupní prostory zámku, poškozené hlavně vzlínající vlhkostí. Vyměněny byly dožívající rozvaděče v bočních chodbách z 80. let, novodobý monochromní bílý nátěr nahradila doložená historická barevnost obou chodeb i vstupního vestibulu. Rukama restaurátorů prošly také původní lucerny
 • Postupná obnova severního křídla (PZAD) pokračovala opravou krovu nad sakristií, sanací dřevomorky v podlaze chodby a ve výměně napadených zhlaví trámů v arkádě.
 • V jarních měsících proběhla první etapa sanace rozsáhlejšího napadení stropů a krovu nad druhým patrem hlavní budovy dřevomorkou domácí.
 • Ve schodišťové hale skončila poslední etapa opravy dveří do čestného dvora
 • Lakýrnické práce na obnově oken pokračovaly v Schaumburské a Italské chodbě
 • Ve staré expozici byla obnovena historická barevnost stěn v Schaumburské chodbě a oválné knihovně
 • Do června se intenzivně připravovala instalace nově opraveného východního křídla. Nově zpřístupněna byla Africká chodba, schodiště s jídelním výtahem, přípravna jídel, malá jídelna, knihovna kněžny, ložnice, orientální salonek, hala východní věže, koupelna, pokoj prince Tassila, přijímací salon a pracovna
 • V říjnu byly v hlavním parteru parku vysazeny dva pyramidální duby (jeden předchůdce již dožil a druhý byl vysazen za dožívající strom)

2008

 • Před zahájením nové návštěvnické sezóny prošly rekonstrukcí výstavní prostory v přízemí východního křídla se stálou expozicí hracích strojků nazvanou "Hudba bez hudebníků".
 • V červenci začala další etapa generální rekonstrukce zámku z Programu záchrany architektonického dědictví s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Jejím předmětem se stalo statické zajištění a rekonstrukce severního křídla. První etapa začala v červenci, kdy stavební firma Archatt rozkryla stropy nad částí severního traktu, přičemž došlo k opravě a částečné výměně krovové konstrukce. Akce bude pokračovat i v příštích letech.
 • O prázdninových měsících byla dokončena rekonstrukce východní věže opravou vnějších oken druhého patra.
 • Po jarní opravě horních oken dveří schodišťové haly do čestného dvora pokračovala na závěr sezóny druhá etapa obnovy samotných dveří. Lakýrnické práce byly dokončeny ve špičkové kvalitě během jednoho měsíce.
 • V závěru roku započaly rozsáhlé instalační práce nové prohlídkové trasy, která bude zahrnovat především nově zrekonstruované východní křídlo se soukromými pokoji majitelů zámku.

2007

 • Opravou fasády skončila na podzim další etapa generální rekonstrukce zámku, která zahrnovala rozsáhlou obnovu východního křídla. Restaurátorsky byly obnoveny štukové doplňky s maskarony nad okny.
 • Již několik let probíhá postupná reinstalace reprezentačních prostorů zámku. Jejím cílem je zrušit uměle vytvořenou expozici z počátku 90. let. V roce 2007 byl rehabilitován původní stav Červeného salonu, jehož podobu zachytila na svém akvarelu hraběnka Nosticová v době druhé světové války.

2006

 •  Obnova zámku financovaná z Programu záchrany architektonického dědictví pokračovala obnovou fasády východní věže (situované směrem do parku).
 • První prohlídkovou trasu zahrnující reprezentační a společenské prostory zámku obohatily dva pokoje hostinského apartmá. Rozsáhlou a finančně náročnou rekonstrukcí prošly dřevěné konstrukce podlah a stropů, kachlová kamna, rukama restaurátorů prošlo kompletní barokní a empírové vybavení apartmánu. Velmi náročné bylo restaurování původních papírových tapet ze dvacátých let 20. století. Na stropě v ložnici se pod novějšími povrchy podařilo odkrýt původní novobarokní malířskou výzdobu, která však nebyla obnovena a rehabilitován byl tak stav z doby první republiky.

2005

 • V měsíci březnu došlo k reinstalaci bývalého tzv. Dámského salónku do jeho původní podoby zachycené na dobových obrazových materiálech. Dnešní Zelený salónek byl návštěvníkům poprvé představen o velikonočních svátcích a je součástí I. okruhu. Od května došlo ke zpřístupnění točitého schodiště, které spojuje předpokoj u Hostinského apartmá s přízemím jižního křídla. Návštěvníci I. okruhu mohou tak pohodlně na závěr pohlídky navštívit Galerii umělecké litiny ze sbírek Muzea Českého krasu v Berouně, která je instalovaná v původních pokojích služebnictva.
 • V letních měsících plánujeme obnovu omítek severní věže zámku (směrem do parku), obnovu kovářských a štukových prvků. Odborní pracovníci NPÚ – ÚP v těchto dnech provádějí potřebnou analýzu vzorků, která je ze zákona povinná pro vydání závazného stanoviska KÚ.

2004
 

 • Restaurátorské práce byly realizovány v přízemí hlavní budovy v prostoru koupelny, další se soustředily na restaurování tří kusů kachlových kamen. Kamna v Pracovně a Hudebním salonku byla restaurována na místě za běžného návštěvního provozu. Podstatně rozsáhlejší zásah si vyžádala kamna z Modrého salonku, která bylo nutno z důvodu statické poruchy pod podlahou demontovat a restaurovat v ateliéru.
 • Hlavní stavební činnost byla soustředěna na pokračování oprav východního křídla, která je financována převážně v rámci PZAD. Stavební práce probíhaly v menší míře také v prostoru předpokoje a točitého schodiště vedoucího do hostinského apartmá v jihozápadním křídle.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Mgr. Zdeněk Šinágl

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
+420 311 512 479 +420 724 230 906
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B sinagl.zdenek@npu.cz